اطلاعات صنف شامل:

1- اطلاعات مالی

2- زمان و افراد حاضر در جلسات هیأت مدیره

3- دستور کار جلسات هیأت مدیره

4- مصوبات جلسات هیأت مدیره