در این صفحه، اخبار انجمن شامل رویدادها، مناسبات ملی و مرتبط با اساتید و اطلاعیه های مهم صنف اطلاع رسانی می شود.

گزارش بیمه تکمیلی
لطفا با کارت عضویت در انجمن، دوشنبه مورخ 26 شهریورماه 1397 در سالن خانه کارگر واقع در خیابان چهارباغ بالای اصفهان حضور یابید.

برگزاری دومین مرتبه از دومین مجمع عمومی صنف اساتید حق التدریس استان اصفهان به همراه مجمع فوق العاده

لطفا با کارت عضویت در انجمن، دوشنبه مورخ 26 شهریورماه 1397 در سالن خانه کارگر واقع در خیابان چهارباغ بالای اصفهان حضور یابید.

مطالعه بیشتر
نحوه ثبت نام در انجمن برای عضویت در صنف
مکان ها، رشته ها و هزینه تسهیلات ورزشی سازمان فرهنگی، اجتماعی، ورزشی شهرداری

تسهیلات باشگاه های ورزشی سازمان فرهنگی، اجتماعی، ورزشی شهرداری

مکان ها، رشته ها و هزینه تسهیلات ورزشی سازمان فرهنگی، اجتماعی، ورزشی شهرداری

مطالعه بیشتر
اولین مجمع انجمن صنفی کارگری اساتید حق التدریس استان اصفهان با حضور بیش از یک صد استاد در سالن خانه کارگر تشکیل گردید. در این جلسه اساسنامه انجمن بررسی و تأیید گردید. همچنین اعضای هیأت مدیره اولین دور انجمن مشخص شدند.

برگزاری نخسین مجمع عمومی صنف در تاریخ 96/06/03

اولین مجمع انجمن صنفی کارگری اساتید حق التدریس استان اصفهان با حضور بیش از یک صد استاد در سالن خانه کارگر تشکیل گردید. در این جلسه

مطالعه بیشتر