25,000 تومان

ثبت نام جهت دریافت کارت خانه‌ی کارگر 3 ساله

اعضای محترم صنف که به صورت رسمی با ارسال مدارک و همچنین پرداخت حق عضویت در صنف عضو شده اند، جهت دریافت کارت خانه ی کارگر 3 ساله بایستی در این خدمت رفاهی ثبت نام کرده و مبلغ آن را پرداخت کنند. پس از آن، درخواست کارت خانه ی کارگر برای آنها داده خواهد شد. بخشی از مبلغ کارت خانه ی کارگر از حق عضویت امسال این اعضا پرداخت خواهد شد و اضافه دریافتی که توسط این خدمت پرداخت می شود، در سال های بعد از مبلغ عضویت سالانه آنها در صنف کسر خواهد گردید. به عنوان مثال هم اکنون حق عضویت 3 ساله خانه ی کارگر مبلغ 40 هزار تومان است که 15 هزار تومان از این مبلغ از حق عضویت امسال پرداخت خواهد شد و شما 25 هزار تومان باقیمانده را از طریق ثبت نام در این خدمت پرداخت خواهد کرد و این 25 هزار تومان در سال آینده موجب 15 هزار تومان تخفیف و سال بعد 10 هزار تومان تخفیف در عضویت سالانه شما در صنف خواهد شد.