هم اندیشی اساتید حق التدریس استان اصفهان پیرامون کار آفرینی و استارت آپ با موضوع مدیریت تغییر، اهمیت بینش و کسب درآمد رسوبی

دومین جلسه هم اندیشی با عنوان یک فنجان تفکر خلاق

هم اندیشی اساتید حق التدریس استان اصفهان پیرامون کار آفرینی و استارت آپ با موضوع مدیریت تغییر، اهمیت بینش و کسب درآمد رسوبی

جزئیات بیشتر
هم اندیشی اساتید حق التدریس استان اصفهان پیرامون کار آفرینی و استارت آپ با موضوع لزوم تغییر و انواع کسب و کار

اولین جلسه هم اندیشی با عنوان یک فنجان تفکر خلاق

هم اندیشی اساتید حق التدریس استان اصفهان پیرامون کار آفرینی و استارت آپ با موضوع لزوم تغییر و انواع کسب و کار

جزئیات بیشتر